Bài hát - Thiếu Nhi

Lòng mẹ như biển cả

Bé Ngọc Khánh, Dương Diễm Duyên 29