Bài hát - Nhạc Trẻ

Ngỏ lời

Bằng Cường, Lâm Ngọc Hoa 143